ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. 2556(ดาวน์โหลด… คลิ๊ก)
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 11-14 วันที่ 29 ตุลาคม 2556)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ และประกาศยกเลิก 500 ng

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด… คลิ๊ก)
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 221 ง หน้า 18 วันที่ 30 กันยายน 2559)

สาระสำคัญของประกาศฯ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คือ

ข้อ 3 ให้ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ไม่เกิน 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

(ประกาศเดิมในปี พ.ศ. 2556 กำหนด cut-off value ไม่เกิน 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร)

ใส่ความเห็น

Shop
0 Wishlist
0 Cart